Splošne pogoje poslovanja smučišča »Smučarski center Cerkno« (v nadaljevanju »smučišče«) sprejema in določa upravljavec smučišča, družba Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna, Slovenija, matična številka 5004365000, davčna številka SI 50223054, Poslovna enota Terme in smučišče Cerkno (v nadaljevanju »upravljavec« ali »družba«).

Splošni pogoji zavezujejo vse uporabnike smučišča oziroma naprav smučišča in druge infrastrukture smučišča, kot so žičnice, sedežnice, sankališče, poligoni (za odrasle ali za otroke), adrenalinski park in podobno (v nadaljevanju »infrastruktura«, njihovi uporabniki pa »uporabniki«). »Vozovnica« je plačilo za uporabo smučišča in/ali infrastrukture. 

Vsakokrat veljavni splošni pogoji in cenik vozovnic za uporabo infrastrukture, vključno s stroški kavcije za čip (vozovnico s čipom) in pogoji vračila kavcije, so dosegljivi na spletni strani www.hotel-cerkno.com, na blagajnah upravljalca na smučišču oziroma informacijah. Vsakokrat veljavni urnik obratovanja smučišča je objavljen na vstopnih mestih smučišča in spletni strani www.hotel-cerkno.com

Upravljavec si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti te splošne pogoje in cenik. 

Pojem »smučišče« se nanaša na vse terene (proge) in naprave oz. infrastrukturo na smučišču ter vse oblike njihove uporabe, ne glede na letni čas (in torej ni omejen na smučanje). 

»Smučarska sezona« praviloma traja od 1.12. do 1.4. naslednjega koledarskega leta. Dejansko trajanje smučarske sezone je odvisno od vremenskih in s tem povezanih snežnih razmer in drugih razmer, ki so pogoj za varno obratovanje smučišča, vključno z morebitnimi ukrepi državnih organov (vključno z razglasitvijo morebitne epidemije, omejevanjem obratovanja, zbiranja in podobno). »Tekoča smučarska sezona« je smučarska sezona, za katero so bile kupljene vozovnice in je označena na vozovnici. Začetek nove smučarske sezone v naslednjem koledarskem letu predstavlja naslednjo smučarsko sezono.  

Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Z vstopom na smučišče in/ali uporabo infrastrukture uporabnik sklene pogodbo z upravljavcem smučišča in soglaša s splošnimi pogoji, nakupom vozovnice na podlagi vsakokrat veljavnih splošnih pogojev, vsakokrat veljavnega cenika ter upoštevaje vrsto rabe (kot na primer smučanje v zimski sezoni, enkratna vožnja z napravami, obisk adrenalinskega parka) in z uporabo osebnih podatkov v primerih, kadar pride do njihove obdelave (na primer pri nakupu sezonske vozovnice, uveljavljanju reklamacij, obravnavanju poškodb, nadzoru uporabe vozovnic oz. infrastrukture in podobno).

Obiskovalcem priporočamo:

 • da se pred nakupom vozovnic prepričajo o vremenskih in obratovalnih razmerah na smučišču na informacijskem panoju, preko spletne strani www.hotel-cerkno.com in drugih virov,
 • da se pred nakupom vozovnic seznanijo tudi s postopki odvzema vozovnice v primeru zlorabe vozovnic,
 • da si pred odhodom na smučišče ogledajo informacijski pano ter izberejo sebi in svojemu znanju ter sposobnostim primerna smučišča,
 • da se na smučišče odpravijo primerno opremljeni,
 • da imajo s seboj veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja.

1. Nakup in veljavnost vozovnic

 • Vozovnice na podlagi veljavnega cenika je mogoče kupiti z gotovino, s plačilnimi (BA in Maestro) in kreditnimi karticami (Visa, Mastercard in druge) na blagajnah Smučarskega centra Cerkno (Brdo, Počivalo, Hotel Cerkno – recepcija) in na spletu skladno z določili teh splošnih pogojev.
 • Prodaja in nadzor vozovnic poteka preko računalniško vodenih blagajn in magnetnih čitalcev na kontrolnih mestih (na primer ob vstopu na žičniško napravo). Na kontrolnih mestih so uporabniki dolžni vozovnice odčitati na magnetnih čitalcih, na poziv pooblaščene osebe pa so jih dolžni tej osebi tudi pokazati.
 • Sistem nadzora vozovnic se na smučišču izvaja tudi z video nadzorom, na kar so kupci vozovnic opozorjeni tudi na vstopnih postajah smučišča in na prodajnih mestih. Z nakupom vozovnice se je kupec s tem dejstvom tudi seznanil. Z izvajanjem videonadzora kontrole vozovnic upravljalec ne posega v zasebnost kupcev in uporabnikov smučišča, temveč zgolj primerja med seboj video izseke prehoda posamezne vozovnice na podlagi serijske številke posamezne vozovnice (izvajanje kontrole vozovnic prek video nadzornega sistema), ter pri tem upošteva veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. Ugotavljanje dejstva, ali neprenosljivo vozovnico uporablja ista oseba, je del pogodbenega razmerja, v katerega je vstopil uporabnik z nakupom vozovnice in je tako potrebno za izpolnjevanje pogodbenega razmerja med uporabnikom in upravljavcem. V primeru posameznikov, ki v nasprotju s splošnimi pogoji uporabljajo vozovnico, ki jo je kupil drug uporabnik, je ugotavljanje dejstva potrebno in primerno za uresničevanje zakonitih interesov upravitelja, ki prevladajo nad interesi osebe, ki uporablja tujo vozovnico.
 • Na vozovnici je označena smučarska sezona, za katero vozovnica velja.
 • Vozovnice so veljavne le za tekočo smučarsko sezono in niso prenosljive na naslednjo smučarsko sezono, razen v kolikor je spodaj izrecno določeno drugače:
   • Za dnevne in več-dnevne vozovnice kupljene v sezoni 2023/2024 nudimo brezplačno možnost podaljšanja veljavnosti v sezono 2024/2025. Za sezonske vozovnice kupljene za sezono 2023/2024 vrnemo 30 % kupnine, ki jo kupec prejme v obliki dobropisa in izkoristi za nakup katerekoli vozovnice za sezono 2024/2025.
 • Vse vozovnice se izdajajo (naložijo) na brezkontaktne čip kartice, za katere je potrebno ob izdelavi plačati depozit po vsakokrat veljavnem ceniku. Čip kartica je namenjena večkratnemu polnjenju (uporabnik ima lahko eno čip kartico vso sezono in se vsakokratne vozovnice ob plačilu nalagajo na čip kartico). Ob vračilu nepoškodovane čip kartice se depozit uporabniku v celoti vrne. Uporabnik ima možnost vrnitve čip kartice znotraj smučarske sezone na blagajnah SC Cerkno in tudi izven smučarske sezone na blagajni v recepciji hotela Cerkno. Zamenjati je mogoče samo tisto poškodovano vozovnico, na kateri se lahko preveri veljavnost oz. koriščenost vozovnice. Potrebno je doplačilo za novo magnetno čip kartico.
 • Vsi tipi vozovnic, ki so na voljo za nakup, so objavljeni na vsakokrat veljavnem ceniku. Spodaj navedeni tipi vozovnic niso navedeni izčrpno. Tipi vozovnic, ki niso navedeni na ceniku, niso na voljo za nakup.
  • Dnevna vozovnica velja za dnevno smuko praviloma od 9. do 16. ure oziroma skladno z vsakokrat veljavnim urnikom in upoštevaje vremenske in druge razmere, ki so pogoj za varno obratovanje smučišča.
  • Jutranja vozovnica velja praviloma od 9. do 13. ure, popoldanska pa od 12. do 16. ure oziroma skladno z vsakokrat veljavnim urnikom in upoštevaje vremenske in druge razmere, ki so pogoj za varno obratovanje smučišča.
  • DEPO vozovnice so posebne vrste vozovnic, ki so bile vnaprej kupljene, bodisi v predprodaji bodisi v redni prodaji, in imajo informativni rok veljavnosti označen na dnu vozovnice (zaključek tekoče smučarske sezone, praviloma 1. april tekoče smučarske sezone). DEPO vozovnice so dnevne in jutranje. DEPO vozovnice se lahko uporabi znotraj tega roka, tj. celotno smučarsko sezono. Na dan, ko uporabnik DEPO vozovnico prvič prisloni na kontrolnik, se aktivira in velja ta dan. Depo vozovnice je mogoče koristiti na katerikoli dan znotraj tekoče smučarske sezone.
  • Rok veljavnosti DEPO vozovnice iz prejšnje alineje je zgolj informativne narave in ne predstavlja dejanskega zaključka sezone. Veljavnost DEPO vozovnice preneha z dejanskim dnem zaključka smučarske sezone.
  • DEPO vozovnice 3x (za tri dni), 5x (za pet dni) in 7x (za sedem dni) je mogoče koristiti na zaporedne ali nezaporedne dneve znotraj tekoče smučarske sezone upoštevaje obratovanje smučišča.
  • Večdnevne (od 2- do 7-dnevne) vozovnice je za razliko od DEPO vozovnic potrebno koristiti v zaporednih dneh.
  • Sezonske vozovnice so vozovnice, ki veljajo za tekočo smučarsko sezono, od začetka smučarske sezone do zaključka obratovanja smučišča v tekoči smučarski sezoni.
 • Večdnevne (od 2- do 7-dnevne) vozovnice, paketne vozovnice ( DEPO vozovnice), sezonske vozovnice s sliko in službene sezonske vozovnice niso veljavne brez imena oz. fotografije imetnika, razen vozovnic za šolske skupine, ki bivajo v šoli v naravi.
 • Izgubljeno sezonsko vozovnico je mogoče nadomestiti ob plačilu stroškov zamenjave v višini 5,00 EUR. Vozovnica se nadomesti ob predložitvi računa.
 • Če so za skupine uporabnikov določeni morebitni posebni pogoji, se za skupino šteje skupina 20 oseb ali več. Uveljavljanje pogojev za skupine je možno z dokazilom o številu oseb. Uveljavljanje drugih popustov in popustov partnerjev upravljavca je mogoče samo s predložitvijo voucherjev, izkaznico o članstvu v določeni organizaciji ali drugih dokazil o upravičenosti popusta, ki jih izda upravljavec.
 • Do nakupa ali koriščenja vozovnic po ceni za šolske skupine so upravičene le javne izobraževalne ustanove.
 • Vozovnice so neprenosljive, razen če tej splošni pogoji izrecno določajo drugače.
 • Izgubljeno sezonsko vozovnico je mogoče nadomestiti ob plačilu stroškov zamenjave v višini 5,00 EUR. Vozovnica se nadomesti ob predložitvi računa.
 • Voucherji ali kuponi za vozovnice, ki so bili prejeti iz naslova nagradnih iger in donacij veljajo samo v tekoči sezoni.
 • Ne glede na določbe v prejšnjih alinejah lahko upravljavec posebej določi pogoje menjave vozovnic, ki veljajo ob vsakokratnem nakupu vozovnic in so objavljeni na blagajni.

1.1. Veljavnost znižanih vozovnic in popustov

 • Otroci od vključno 5 let starosti v smučarskih klubih, šolah in tečajih s trenerjem ali vodjem vrste, potrebujejo veljavno otroško vozovnico.
 • Otroci od vključno 5 let starosti prejmejo vozovnico za 1€ (+ kavcija za čip 5€), če so v  spremstvu najmanj ene odrasle osebe ter uporabljajo naprave skupaj z njo.
 • Otroke od vključno 6 leta starosti se na vseh žičniških napravah, progah in ostali infrastrukturi obravnava kot odrasle osebe.
 • Za seniorje (moške in ženske)  starejše od 60 let, otroke od 6 do 15,99 let, mladino od 16 do 25,99 let, velja ob predložitvi ustreznega dokazila o starosti oziroma statusu znižana cena za tiste vrste vozovnic, ki so posebej označene v ceniku. Vozovnice so veljavne le skupaj z dokazilom o starosti oziroma statusu.
 • Sezonska vozovnica PONEDELJEK – PETEK je enotna za vse starostne kategorije in v smučarski sezoni velja od ponedeljka do petka. Ne velja v času državnih praznikov, božično-novoletnih praznikov (tj. delovnih dni od 26. do 30. decembra) in v času slovenskih  zimskih počitnic. Od 4. 3. do konca tekoče smučarske sezone velja vse dni v tednu.
 • Vozovnice iz predprodaje PAKETI  so neprenosljive in veljajo katerikoli dan v tekoči smučarski sezoni za katero so bile kupljene.
 • Vozovnica GRIČ omogoča enkratni dostop s 6-sedežnico Počivalo ali 4-sedežnico Brdo in neomejeno smuko na 2-sedežnici GRIČ v časovnem obdobju veljavnosti vozovnice.
 • Upravljavec smučišča lahko zavrne izdajo vozovnice na podlagi naročilnice ali  voucherja svojih pogodbenih partnerjev v primeru neporavnanih obveznosti.
 • Invalidi s priznano 100% invalidnostjo  imajo ob predložitvi dokazila pravico do nakupa vozovnice s 50% popustom. Ostali invalidi z invalidsko izkaznico imajo ob predložitvi dokazila pravico do 10% popusta. Slepi in slabovidni imajo od predložitvi dokazila pravico do nakupa vozovnice s 50% popustom.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

1.2. Uveljavljanje družinskih ugodnosti

 • Prenosna vozovnica starši je namenjena staršema, ki se ob varstvu mlajšega otroka pri smučanju izmenjujeta. Nakup je mogoč s predložitvijo dokazila o skupnem gospodinjstvu in nakupu vsaj ene otroške vozovnice ali predložitvijo dokazila o starosti otroka mlajšega od 6 let. Ob nakupu starševskih vozovnic ni mogoče uveljavljati družinskega popusta. Za razliko od ostalih vozovnic je ta prenosna med staršema.
 • Nakup družinske vozovnice je možen samo s predložitvijo dokazila o skupnem gospodinjstvu in družinski povezanosti (osebni dokument, potrdilo o prebivališču itd.), in sicer za starše in njihove otroke od 6 do 25,99 leta starosti. Brez predložitve dokazila nakup vozovnice ni mogoč. Družinska vozovnica je zgolj in samo dnevna vozovnica.

2. Vračilo kupnine

 • V primeru poškodbe uporabnika ob posredovanju reševalcev na smučišču upravljavec povrne kupnino v sorazmernem delu na podlagi zapisnika o nesreči in računa za vozovnico. Kupnina se v sorazmernem delu povrne tudi enemu spremljevalcu poškodovanega uporabnika, če je glede na naravo poškodbe, fizično in psihično sposobnost poškodovanega uporabnika in njegovo starost spremljevalec potreben. Kupnina se ne povrne v primeru, da je nesreča nastala zaradi neupoštevanja pravil varnega smučanja (ZVSmuč-1) ali zaradi smučanja izven urejenih smučišč.
 • V primeru bolezni uporabnika se kupnina vrne v sorazmernem delu ob predloženem zdravniškem potrdilu.
 • Če zaradi slabega vremena, pomanjkanja snega, okvare ali drugih razlogov na strani smučišča žičnice in/ali ostala infrastruktura in/ali smučarske proge ne obratujejo v večinskem obsegu, upravljavec povrne sorazmerni del kupnine. Zaradi fleksibilne možnosti koriščenja DEPO vozovnic (uporabnik jih lahko koristi kadarkoli znotraj tekoče smučarske sezone), se kupnina zanje vrača le, če večina smučarskih prog ni bila na voljo vsaj toliko dni, da je bilo mogoče koristiti DEPO vozovnico. Kratkotrajne prekinitve obratovanja posamezne infrastrukture niso razlog za vračilo kupnine, če je bila storitev kljub temu zagotovljena v večinskem obsegu.
 • Družba ne prizna nobenega nadomestila za izgubljene vozovnice.

3. Zloraba vozovnice

 • Poskus ali zloraba vozovnice in kršenje pravil varnega smučanja so razlog za takojšen odvzem vozovnice. Za odvzem vozovnice je pooblaščena uradna oseba upravljavca. Vozovnica se odvzame na podlagi potrdila o odvzemu vozovnice.
 • Uporabniki vozovnic s starostnimi in drugimi popusti so se ob legitimaciji dolžni izkazati z dokazili o upravičenosti do teh popustov (dijaška izkaznica, študentska izkaznica, osebna izkaznica…).
 • Vozovnice so neprenosljive, razen v primerih, ko ti splošni pogoji izrecno določajo drugače, prepovedana je preprodaja vozovnic znotraj obratovalnega dneva.
 • Družba lahko pri zlorabi ali kršenju reda oziroma pravil varnega smučanja poda predlog za kazenski pregon. Pri zlorabi vozovnice je kršitelj, ki je udeležen v nesreči, dolžan poravnati stroške reševanja sam.

4. Splošna določila za obratovanje žičnic

 • Vse žičnice delujejo po principu samopostrežbe. Uporabnik katerekoli žičniške naprave mora obvladati tehniko varnega vstopa in izstopa iz naprave. Če obiskovalci pri uporabi žičnice potrebujejo pomoč pri vstopu, naj pravočasno zaprosijo za pomoč žičničarja ob žičniški napravi.
 • Delovni čas obratovanja žičnic se prilagaja dnevnemu stanju snežnih in vremenskih razmer.
 • V smučarski sezoni lahko družba zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih razlogov izključi iz obratovanja posamezne žičniške naprave in smučarske proge. Pravila vračanja kupnine ali sorazmernega dela kupnine za vozovnice so ob nastopu teh primerov določena s temi splošnimi pogoji.

4.1. Varnost obratovanja, poškodovanje naprav na smučiščih in žičnicah

 • Otroci do 14. leta starosti na smučišču obvezno nosijo zaščitno smučarsko čelado. Vodje skupin in trenerji so odgovorni za varnost smučarjev v skupini. Če družba ugotovi, da je obiskovalec poškodoval žičniško ali katero drugo napravo na smučišču, je povzročitelj ali njegov skrbnik dolžan povrniti škodo. Družba si pridržuje pravico do odškodninskega zahtevka zoper povzročitelja ali skrbnika in poplačila škode. V kolikor gre za kršitve pravil varnega smučanja in ZVSmuč-1 in če so zato izpolnjeni drugi zakonski pogoji (starost povzročitelja), družba lahko poda predlog za kazenski pregon.
 • Družba si pridržuje pravico, da posameznikom in skupinam zaradi njihovih preteklih kršitev pravil vedenja ali varnega smučanja, odreče pravico dostopa na smučišče.
 • Družba odreka dostop na žičnice in smučišče vinjenim osebam, osebam pod vplivom mamil in osebam, ki se neprimerno vedejo. Zanje in za njihovo ravnanje družba ne odgovarja.
 • Na vseh žičniških napravah je prepovedano kajenje, uporaba odprtega ognja ter odmetavanje cigaretnih ogorkov in smeti (zaradi nevarnosti požara na trasi žičnice).
 • Samovoljno oglaševanje na objektih, napravah in parkiriščih smučišča ni dovoljeno. Oglaševanje je dovoljeno na za to namenjenih mestih v dogovoru z upravljavcem.

4.2. Prevoz otrok in domačih živali

 • Domače živali so na progah ne smejo nahajati.
 • Na vlečnicah je prepovedano prenašanje otrok in domačih živali v nahrbtnikih ali na prsih. Na sedežnici pa je v naročju dovoljen prevoz otrok do 6 let. Odgovornost za varnost pri takem prevozu nosi spremljajoča odrasla oseba. Otroci manjši od 1.25m smejo uporabljati dvosedežnico le ob spremstvu odrasle osebe.

4.3. Zavarovanje in odgovornost

 • Imetnik vozovnice je z nakupom vozovnice pri prevozu na vseh žičnih napravah zavarovan zoper telesne poškodbe ali poškodovanje opreme oziroma tovora, če poškodbe nastanejo po krivdi ali malomarnosti upravljavca žičnic.
 • Družba ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja: razmer na smučišču, števila obiskovalcev, vremena, kakovosti snega, neprilagojene vožnje, neupoštevanja pravil FIS, oznak in navodil upravljavca žičnic, nezadostne telesne pripravljenosti, pomanjkljive športne opreme, smučanja pod vplivom alkohola ali mamil, itd.
 • Pogoja za morebitni odškodninski zahtevek družbi sta predložitev veljavne vozovnice na dan poškodbe in zapisnik reševalne službe o nezgodi.

5. Parkiranje in uporaba parkirnih prostorov, sankališča in proge za tek na smučeh

 • Najstrožje je prepovedano parkiranje na vseh intervencijskih površinah, dovoznih cestah, in privatnih zemljiščih.
 • Za parkirana vozila družba ne prevzema nobene odgovornosti.

6. Smučarske šole, treningi, tekmovanja

 • Organizator prireditve, tekmovanja ali treninga mora od upravljavca smučišča predhodno pridobiti dovolilnico (soglasje) za uporabo smučišča. Dovolilnice in drugi dokumenti se izdajajo pri blagajni smučišča v pisarni vodje smučišča.
 • Organizator prireditve, treninga in tekmovanja mora na lastne stroške in z lastnimi redarji zavarovati del smučišča, ki se uporablja za prireditve, trening ali tekmovanje in ga fizično ločiti od rekreativnih površin. Pred pričetkom prireditve, tekmovanja mora organizator zagotoviti lastno reševalno službo, zdravnika ter redarje. Organizatorji tekem, treningov oziroma kakšnih drugih prireditev, ki zahtevajo vklop katere koli izmed naprav na smučišču izven rednega obratovalnega časa smučišča, so dolžni tako kot vsi ostali na lastne stroške zagotoviti reševalno službo, zdravnika in redarje. Smučarsko šolo na smučišču lahko opravljajo le subjekti, ki so si predhodno pridobili soglasje upravljavca za izvajanje smučarske šole.
 • Upravljavec in posamezna smučarska šola lahko skleneta posebne dogovore pri uporabi smučišča in smučarskih naprav. Poslovni dogovori med upravljavcem in zasebnimi pravnimi osebami so zasebne narave.
 • Vsi uporabniki smučišča, ki uporabljajo naprave znotraj organiziranih tečajev, smučarskih klubov ali alpskih šol, potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico ne glede na starost.

7. Posebne določbe o varnosti in redu na smučiščih

 • Uporabnik je na smučišču dolžan upoštevati navodila nadzornikov na smučišču, reševalcev in delavcev žičnice. Upoštevati je dolžan vse obvestilne, usmerjevalne in oznake za prepoved. Smučar se mora ravnati skladno s pravili FIS in določbami Zakona o varnosti na smučiščih (ZVsmuč-1). PREPOVEDANO je smučanje po zaprtih progah in smučanje izven urejenih smučarskih površin. Vsak smučar mora izbrati smučarski teren glede na svoje smučarsko znanje in sposobnosti. Reševalna služba deluje ves čas obratovanja žičniških naprav, reševalna postaja se nahaja ob zgornji postaji 4-sedežnice Brdo. Reševalci nadzirajo le urejena smučišča in odprte smučarske proge. Zadnja kontrola smučišča se vrši ob 16:10 (ali 10 min po koncu obratovanja v primerih skrajšanega ali podaljšanega obratovanja naprav). Reševanje in prva pomoč na zaprtih smučarskih progah in izven urejenih smučišč se poškodovancem zaračuna.
 • Smučanje po trasi vlečnic ni dovoljeno. Trase vlečnic se lahko prečka samo na posebej označenih mestih. Hoja in sankanje po smučarskih progah nista dovoljena. Vodenje psov na vrvici ali brez nje na smučarskih progah ni dovoljeno. Vožnja z motornimi sanmi po smučarskih progah ni dovoljena. Smučar mora biti na smučišču pripravljen na srečanje s teptalcem ali motornimi sanmi na nujni vožnji. V času med 16.00 in 08.00 uro naslednjega dne so vse smučarske površine zaprte zaradi urejanja smučišč in zasneževanja. V času, ko so smučarske proge in ostale površine zaprte, se obiskovalci gibljejo po smučišču na lastno odgovornost. Uporaba smučarskih površin izven obratovanja smučišča je prepovedana in življenjsko nevarna. Obiskovalci so v vsakem primeru dolžni brezpogojno upoštevati tako navodila osebja upravljavca smučišča kot tudi zvočne in svetlobne signale na strojih. Priporočila za varno smučanje so del splošnih pogojev.

8. Spletni nakup (»Pogoji spletnega poslovanja«)

8.1. Spletni nakup vozovnic

8.1.1. Splošno

 • Naslednji pogoji veljajo za nakup vozovnic na spletni strani https://cerkno-resort.axess.shop/Shop/Index/EN/83201.
 • Postojnska jama d.d. (v nadaljevanju “prodajalec”) kupcu spletne prodaje (v nadaljevanju “kupcu”) pred nakupom omogoča vpogled v ponudbo in cene vozovnic za smučišče.
 • Kupec prejme potrdilo o nakupu na navedeni e-naslov. S potrdilom o nakupu vozovnice prevzame na blagajni smučišča ali po pošti, prejete vozovnice veljajo kot račun.
 • V izogib dvomu, poleg pogojev spletnega poslovanja za spletni nakup vozovnic veljajo tudi vsa ostala določila teh splošnih pogojev, razen, če je izrecno določeno drugače.

8.1.2. Nakup

 • Na spletni strani https://cerkno-resort.axess.shop/Shop/Index/EN/83201 je mogoč nakup vozovnic, ki so objavljene v vsakokrat veljavnem ceniku. Prodajalec si pridržuje pravico, da določene ugodnejše vozovnice prodaja le na blagajni smučišča.
 • Za vsak spletni nakup mora kupec soglašati s splošnimi pogoji.
 • Ob nakupu kupec obvezno vpiše ime, priimek, naslov, kontaktno telefonsko številko, elektronski naslov in naslov za dostavo, pravne osebe pa tudi naziv podjetja ter davčno številko.
 • Kupec iz seznama kart izbere vozovnico in jo doda v košarico nakupa. V košarico je mogoče dodati neomejeno število smučarskih vozovnic. Za vse smučarske vozovnice veljajo splošni pogoji. Kupec lahko kupi smučarsko vozovnico za tekočo smučarsko sezono. Kupljene smučarska vozovnica velja eno sezono od datuma nakupa (sezona  je označena na vozovnici).
 • Po uspešnem zaključku spletnega nakupa kupec prejme na elektronski naslov potrdilo o nakupu z vsemi podatki o naročilu.

8.1.3. Plačilo, prevzem, dostava

 • Nakupe je mogoče plačati s kreditnimi karticami .Mogoče je plačati s kreditnimi karticami Mastercard in Visa. Kupec mora navesti 16-mestno številko kartice, datum veljavnosti in CVC-kodo (3-mestna kontrolna številka, ki je zapisana na hrbtni strani kartice pri podpisu).
 • Kupec izbere način prevzema naročenih vozovnic. Kupcu je na voljo izbira dostava na dom ali prevzem na smučišču.
 • Kupec lahko vozovnice na smučišču dvigne s potrdilom o nakupu, ki ga je prejel na svoj elektronski naslov in osebnim dokumentom. V primeru, da vozovnice prevzame druga oseba kot je kupec, se na email info@hotel-cerkno.si pošlje ime in priimek prevzemnika skupaj s številko naročila.
 • Če kupec izbere dostavo na dom v Sloveniji, se skupnemu plačilu nakupa prišteje poštnina v višini 5 € oz. v višini dejanskih stroškov pošiljanja, če so ti višji. Dostava v druge države je mogoča ob predhodnem naročilu na info@hotel-cerkno.si in plačilu dejanskih stroškov poštnine.
 • Vsi nakupi vozovnic bodo obdelani in odposlani v 8 delovnih dneh po nakupu oziroma po avtorizaciji plačila. V zvezi z rokom dostave kupljenih vozovnic upravljavec ne daje nikakršnih jamstev.
 • Če kupec pri nakupu določi, da bo vozovnico ali blago prevzel osebno, prodajalec na morebitno poznejšo zahtevo vozovnic ne pošilja.
 • Če kupec priporočene pošiljke vozovnic ne prevzame in se ta vrne na naslov prodajalca, jo lahko kupec prevzame samo osebno pri prodajalcu brez dodatnih stroškov.

8.1.4. Odgovornost, preklic, zamenjava

 • Prodajalec ne nosi odgovornosti, če kupec vozovnice ne prejme pred načrtovanim odhodom na smučišče.
 • Kupec sam nosi polno odgovornost, da bo prevzel pošiljko, poslano s priporočeno pošto, oziroma jo bo osebno prevzel na izbranem prevzemnem mestu.
 • Prodajalec ne odgovarja, če kupec vozovnice izgubi. Dvojnike se izdaja proti doplačilu.
 • Dostavo izvaja Pošta Slovenije. Prodajalec ne nosi odgovornosti za izgubljeno pošto, napačno vročene pošiljke in kakovost dostave.
 • Kupec ima pravico, da prodajalcu v 14 dneh od prevzema kupljenih vstopnic sporoči, da od pogodbe odstopa ter hkrati prodajalcu vozovnice vrne, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti). Strošek vračila vozovnic bremeni v tem primeru kupca. Kupec lahko takšen odstop od pogodbe prodajalcu sporoči preko elektronske pošte info@hotel-cerkno.si. Izdelek mora kupec prodajalcu vrniti najkasneje v 14 dneh od sporočila o odstopu. Vračilu je treba obvezno priložiti tudi kopijo naročila in smučarske vozovnice, ki ne smejo biti koriščene. Edini strošek, ki v tem primeru bremeni kupca v zvezi z odstopom od naročila, je neposreden strošek vračila smučarskih vozovnic. Pošiljk z odkupnino prodajalec ne sprejema.

8.1.5. Varnost in zasebnost osebnih podatkov

 • Vsi osebni podatki o kupcu se shranjujejo v bazi podatkov prodajalca, razen podatkov o plačilnih karticah. Podatki o karticah se obdelujejo na spletni strani banke in jih je treba pri ponovnem nakupu znova navesti. Za varovanje in obdelavo podatkov plačilnih kartic skrbi banka, ki omogoča popolnoma varne transakcije. Tako je onemogočena vsaka zloraba.
 • Vsi podatki, ki jih kupec posreduje, bodo izključno v lasti upravljavca. Varovani bodo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če to določa zakon. Uporabljeni bodo samo s kupčevim privoljenjem, in sicer tako, da prodajalec zagotovi nemoteni proces spletnega nakupa. Na željo kupca se bodo uporabili tudi za posredovanje obvestil, ponudbe in novosti.

8.1.6. Razno

 • Vozovnica je veljavna le v okviru podatkov, ki so na njej zapisani: vrsta vozovnice, veljavnost vozovnice.
 • Za vse pritožbe, preklice naročil, reklamacije in dodatne informacije o naročanju ter nakupu preko spleta sta kupcu na voljo telefonska številka 05-37-43-400 ali elektronski naslov info@hotel-cerkno.si.
 • Potrdilo o nakupu, ki ga kupec prejme po elektronski pošti, ne velja namesto vozovnice in z njim kupec ne more uveljavljati plačane vozovnice. Na smučišču se mora kupec izkazati izključno z veljavno vozovnico, ki jo prejme po pošti, ali jo prevzame osebno na prevzemnih mestih.
 • Prodajalec skladno s 3. odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi nastali v postopkih spletne prodaje po teh splošnih pogojih.
 • V skladu s četrtim odstavkom 32.člena ZIsRPS je platforma za spletno reševanje sporov dostopna na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.
 • Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Lahko se spremenijo brez predhodne napovedi.

8.2. Nakup darilnih bonov

 • Za nakup darilnih bonov veljajo smiselno enaki pogoji spletnega poslovanja kot za nakup vozovnic.
 • Mogoč je nakup vrednostnih darilnih bonov, ki jih je mogoče koristiti za gostinske in namestitvene storitve in za nakup vozovnic znotraj storitev družbe Postojnska jama d.d.

Vrednostne darilne bone je potrebno koristiti v enem letu od datuma nakupa.

S klikom na znesek vrednostnega bona izberete vrednost darilnega bona. Med zahtevane podatke je potrebno vnesti ime in priimek uporabnika in elektronski naslov, kamor se pošlje vavčer oz. elektronski darilni bon. Nakup lahko nadaljujete kot registriran uporabnik ali uporabite možnost nakupa kot gost. S strinjanjem s splošnimi pogoji poslovanja potrdite košarico. Darilni bon je mogoče prevzeti samo elektronsko in sicer z označitvijo osebnega prevzema, kjer po uspešnem plačilu bon prejmete na naveden elektronski naslov in ga lahko natisnete. Plačilo je mogoče s kreditnimi karticami Visa in Mastercard ali po predračunu.

Darilni bon je na mestu koriščenja storitve mogoče koristiti samo v celoti. Vračilo razlike v denarju ni mogoče. Nadomestnih bonov za kritje razlike med zneskom storitve in vrednostjo bona ne izdajamo.

Za varovanje osebnih podatkov veljajo smiselno pogoji spletnega poslovanja za nakup vozovnic.

Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna, Slovenija, matična številka 5004365000, ident. št. za DDV in davčna številka SI 50223054, Poslovna enota Terme in smučišče Cerkno.

Odgovorna oseba upravljavca, Pirih Borut